Chương III : AMIN –
AMINO
AXIT – PROTEIN 

Bài 1 : AMIN

Tóm tắt nội
dung:

      –      
Định nghĩa, bậc và loại amin- cách gọi tên.

      –      
Lí tính.

      –      
hóa tính của amin:

    + Tính
Bazơ  tương tự  NH3

  +  Tác dụng với dung dịch axit nitrơ HNO2
(HONO) và dung dịch hỗn hợp HNO2, HCl  theo tỉ lệ mol 1 : 1

  + Phản
ứng ankyl hoá.

      –      
Ứng dụng.

      –      
Khảo sát chất tiêu biểu của amin là Alinin.

Bài tập 1

Nội dung câu hỏi 1


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *