TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Từ trường của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài.

– Từ trường của dòng điện trong dây dẫn uốn thành vòng tròn

– Từ trường của dòng điện trong ống dây

– Sự chồng chất từ trường.

– Bài tập tự luận

2. Bài tập.

– Với hơn 20 bài tập tự luận về từ trường của dòng điện trong dây
dẫn có hình dạng đặc biệt được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra
của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề  : Từ Trường Của Dòng Điện Trong Dây Dẫn Có Hình Dạng Đặc
Biệt.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải
bài tập từ trường trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt như: dây dẫn thẳng
dài, vòng tròn và ống dây. Đây là dạng toán trọng tâm có trong các đề kiểm tra
và đề thi học kì.


Bài tập
1

BÀI TẬP TỪ TRƯỜNG CỦA CÁC DẠNG DÂY ĐẶC BIỆT

Bài 1: Một dây dẫn dài vô hạn, dòng điện chạy trong dây có cường độ  I = 10A. Hãy xác định cảm ứng từ do dòng điện trên gây ra tại:

a. Điểm M nằm cách dây dẫn 5cm.

b. Điểm N nằm cách dây dẫn 8 cm.

c. Ở điểm D có cảm ứng từ là 4.10-5 T, điểm D nằm cách dây dẫn 1 đoạn bằng bao nhiêu ?

Bài 2: Người ta cho dòng điện có cường độ chưa biết chạy trong dây dẫn và xác định được tại điểm A nằm cách dây 1 cm có từ trường với B = 2.10-4T, hãy xác định cường độ dòng điện đã chạy trong dây dẫn ?

Bài 3: Dùng 1 dây dẫn uốn thành hình tròn và cho dòng điện có cường độ I = 10A chạy qua vòng dây, cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại tâm của vòng tròn có giá trị là 4.10-5 T. Hãy xác định bán kính của khung dây trên ?

Bài 4: Một ống dây có chiều dài 20cm, gồm 500 vòng dây, cho cường độ I = 5A chạy trong ống dây, hãy xác định cảm ứng từ bên trong ống dây ?

Bài 5: Một sợi dây đồng có đường kính 0,4mm . Dùng sợi dây này để quấn một ống dây dài  40cm, hãy xác định trên 1m chiều dài ống dây này có bao nhiêu vòng dây ?

Bài 6: 2 dây dẫn mang dòng điện I1 = 6A, I2 = 8A, nằm tại 2 điểm A,B cách nhau 14cm trong không khí. 2 dòng điện chạy cùng chiều.

a. Hãy xác định lực từ do I1 tác dụng lên mỗi mét chiều dài của I2 ?

b.  Xác định cảm ứng từ do I1 và I2 gây ra tại điểm C nằm giữa A,B cách A 6cm ?

c. Xác định cảm ứng từ do I1 và I2 gây ra tại điểm D nằm ngoài A,B cách B 8cm ?

Bài 7: Hai dòng điện phẳng, dòng thứ nhất thẳng dài có giá trị I1 = 10A, dòng thứ hai hình tròn, tâm O cách dòng thứ nhất 40cm, bán kính R = 20cm, I2 = 5A. Hãy xác định cảm ứng từ tại O.

Bài 8: Hai dây dẫn thẳng dài, đặt song song với nhau, cách nhau 32cm trong không khí. Cường độ dòng điện chạy trên I1 là 5A. Điểm M nằm ngoài 2 dây dẫn, trong mặt phẳng, cách dòng I2 8cm. Biết rằng dòng điện I2  ngược chiều với I1, hãy xác định giá trị của I2 để tại M từ trường bằng 0 ?

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1: Dòng điện có cường độ I = 20A chạy trong 1 dây dẫn dài vô hạn, tại một điểm B người ta xác định được từ trường có B = 3.10-3 T. Hãy tìm khoảng cách từ điểm B đến dây dẫn ?

Bài 2: Một vòng dây hình tròn có bán kính  5cm. Cho dòng điện I = 25A chạy qua vòng dây. Hãy xác định cảm ứng từ tại tâm của vòng dây ?

Bài 3: Một dòng điện có cường độ 20A, cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 5 cm có độ lớn là bao nhiêu ?

Bài 4: Hãy xác định từ trường do dòng điện có cường độ I = 50A chạy trong dây dẫn trong các trường hợp

a. Dây dẫn dài vô hạn, tìm từ trường tại điểm nằm cách dây 2 cm ?

b. Dây dẫn được uốn thành hình tròn có đường kính 10 cm ?

Bài 5: Một sợi dây đồng có bán kính là 0,5mm, dùng sợi dây này để quấn một ống dây dài 20cm, cho dòng điện I = 5A chạy trong dây dẫn. Hãy xác định :

a. Số vòng dây trên 1 met chiều dài ?

b. Cảm ứng từ bên trong ống dây ?

Bài 6: Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 mm , điện trở R = 1,1 W . Dùng sợi dây này để quấn một ống dây dài 40cm. Cho dòng điện chạy qua ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 6,28.10-3 T. Hãy xác định :

a. Số vòng dây trên 1 met chiều dài ?

b. Hiệu điện thế ở 2 đầu ống dây ?

Bài 7 : Một ống dây dài 50cm, cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là 2A. Cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 25.10-4. Hãy xác định số vòng dây của ống dây ?

Bài 8: Một ống dây có chiều dài là 5cm, gồm 2000 vòng dây. Cho dòng điện có cường độ 5A chạy trong ống dây, hãy xác định từ trường sinh ra trong ống dây ?

Bài 9: Một ống dây hình trụ có chiều dài 1,5m gồm 4500 vòng dây.

a. Xác định cảm ứng từ trong lòng ống dây khi cho dòng điện I = 5A chạy trong ống dây ?

b. Nếu ống dây tạo ra từ trường có B = 0,03T thì I = ?

Bài 10: Một ống dây có chiều dài 10cm, gồm 3000 vòng dây. Cho dòng điện chạy trong ống dây thì thấy cảm ứng từ trong ống dây là 6,28.10-3T.

a. Hãy xác định số vòng dây trên 1 m chiều dài ống dây ?

b. Cường độ dòng điện bên trong ống dây ?

Bài 11 : 2 dây dẫn dài, đặt song song, cách nhau 32cm trong không khí. Dòng điện chạy trên dây I1 = 5A, dòng điện chạy trên dây I2 = 1A ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện, ngoài khoảng 2 dòng điện và cách I1 8cm. Hãy tính :

a. Lực từ tương tác giữa 2 dòng điện trên ?

b. Cảm ứng từ tại điểm M ?

Bài 12:  Hai dây dẫn mang dòng điện có cường độ I1 = 6A, I2 = 9A cách nhau 10 cm trong chân không. 2 dòng điện ngược chiều nhau. Hãy xác định cảm ứng từ do 2 dòng điện trên gây ra tại điểm M nằm cách I1 6cm và cách I2 8cm.

Bài 13 : Hai dòng điện I1 = 4A, I2 = 3A chạy trong 2 dây dẫn thẳng dài, song song theo cùng 1 chiều, cách nhau 40cm. Hãy xác định những vị trí tại đó  ?

Bài 14 :  Hai dòng điện phẳng I1 = 5A, I2 = 10A, nằm tại 2 điểm A B cách nhau 10 cm. 2 dòng điện ngược chiều. Hãy xác định :

a. Lực tương tác từ trên mỗi met chiều dài giữa 2 dòng điện trên ?

b. Cảm ứng từ tổng hợp tại C, trung điểm của AB ?

c. Tìm các vị trí tại đó  ?

Bài 15 : Hai dây dẫn đặt song song với nhau, I1 = 6A, I2 = 4A, cách nhau 50cm, ngược chiều nhau. Hãy xác định những điểm mà tại đó từ trường bằng 0.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *