TỰ CẢM

Giáo viên: Thầy Dương Truyền Nhân

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– từ thông riêng của một mạch kín

– định nghĩa hiện tượng tự cảm

– thí nghiệm về hiện tượng tự cảm

– suất điện động tự cảm

– năng lượng của từ trường

2. Bài tập

Với 12 bài tập tự luận về Tự cảm được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề: Tự cảm

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải bài tập về Tự cảm. Đây là dạng toán trọng tâm có trong các đề kiểm tra và đề thi học kì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *