BÀI.TRẮC NGHIỆM PHÉP BIẾN HÌNH (T1)

I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Bài 1: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(2; 5). Phép tịnh tiến theo  biến A thành điểm nào trong các điểm sau ?
A . B(3;1)                              B. C(1; 6)               C. D(3; 7)                                D. E(4; 7)
Bài 2: Có bao nhêu phép tịnh tiến biến một hình vuông thành chính nó?
A .không có                          B. một                   C. Bốn                                    D. vô số.
Bài 3. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2; 3), hỏi M là ảnh của điểm nào trong bốn điểm sau qua phép đối xứng qua trục Oy:
A . A(3;2)                              B. B(2; -3)               C. C(3; -2)                                D. D(-2; 3)
Bài 4. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
A .Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng.
B .Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là đường tròn.
C .Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm những đường tròn đồng tâm.
D .Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm hai đường thẳng vuông góc.
Bài 5. Cho hình chữ nhật có O là tâm đối xứng. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O góc a, 0 ≤a≤2π, biến hình chữ nhật trên thành chính nó?
A .không có                           B. một                   C. hai                                    D. vô số    
Bài 6. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x + y – 2 = 0. Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm O và phép tính tiến theo biến d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau?
A . 3x + 3y – 2 = 0                                               B . x – y + 2 = 0
C .x + y + 2 = 0                                                   D . x + y – 3 = 0
Bài 7. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x + y – 3 = 0. Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 biến d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau?
A .2x + 2y = 0                                                      B .2x + y – 6 = 0
C . 4x – 2y – 3 = 0                                                D .x + y – 4 = 0
Bài 8. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(2; 4). Hỏi phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = 1/2 và phép đối xứng qua trục Oy sẽ biến M thành điểm nào trong các điểm sau?
A . A(1; 2)                                B. B(-2; 4)               C. C(-1; 2)                                D. D(1; -2)
Bài 9. Cho đường thẳng a cắt hai đường thẳng song song b và b’. Có bao nhiêu phép tinh tiến biến đường thẳng a thành chính nó và biến đường thẳng b thành đường thẳng b’?
A .không có phép nào                                          B . có một phép duy nhất
C .chỉ có hai phép                                                D .có vô số phép.
Bài 10. Cho hai đường thẳng vuông góc với nhau a và b. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến a thành a và biến b thành b?
A .không có phép nào                                          B . có một phép duy nhất
C .chỉ có hai phép                                                D .có vô số phép.
Bài 11. Cho hai đường thẳng bất kỳ d và d’. Có bao nhiêu phép quay biến đường thẳng d thành đường thẳng d’?
A .không có phép nào                                          B . có một phép duy nhất
C .chỉ có hai phép                                                D .có vô số phép.
Bài 12. Hợp thành của hai phép đối xứng trục có trục vuông góc nhau là phép nào trong các phép sau đây?
A . Phép đối xứng trục                                           B .Phép đối xứng tâm.
C .Phép tịnh tiến                                                    D . Phép đồng nhất.
Bài 13. Hợp thành của một phép tịnh tiến và phép đối xứng tâm là phép nào trong các phép sau đây?
A . Phép đối xứng trục                                           B .Phép đối xứng tâm.
C .Phép tịnh tiến                                                    D . Phép đồng nhất.
Bài 14. Cho hai đường tròn bằng nhau (O; R) và (O’; R) với tâm O và O’ phân biệt. Có bao nhiêu phép vị tự biến (O; R) thành (O’; R)?
A .không có phép nào                                          B . có một phép duy nhất
C .chỉ có hai phép                                                D .có vô số phép.
Bài 15. Cho đường tròn (O; R). Có bao nhiêu phép vị tự tâm O biến (O; R) thành chính nó?
A .không có phép nào                                          B . có một phép duy nhất
C .chỉ có hai phép                                                D .có vô số phép.
Bài 16.Cho đường tròn (O; R).Có bao nhiêu phép vị tự biến (O; R) thành chính nó?
A .không có phép nào                                          B .có một phép duy nhất
C .chỉ có hai phép                                                D .có vô số phép.
II. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
Bài 1.Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó?
A .không có phép nào                                          B . có một phép duy nhất
C .chỉ có hai phép                                                D .có vô số phép
Bài 2. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C ) có phương trình (x – 1)2 + (y + 2)2 = 4 . Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua trục Oy và phép tịnh tiến theo vecto (2; 3) biến (C ) thành đường tròn nào trong các đưuờng tròn có phương trình sau?
A .x2 + y2 = 4                                                       B .(x – 2)2 + (y – 6)2 = 4
C .(x – 2)2 + (y – 3)2 = 4                                       D .(x – 1)2 + (y – 1)2 = 4
Bài 3. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x + y – 2 = 0. Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 biến d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau?
A . 2x + y + 3 = 0                                                 B . 2x + 2y – 4 = 0
C . x + y + 4 = 0                                                   D . x + y – 4 = 0
Bài 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A . Tam giác đều có tâm đối xứng                        B .Tứ giác có tâm đối xứng.
C .Hình thang cân có tâm đối xứng                       D .Hình bình hành có tâm đối xứng.
Bài 5. Cho hai phép vị tự V(O,k) và V(O’,k’) với O và O’ là hai điểm phân biệt và kk’ = 1. Hợp thành của hai phép vị tự đó là phép nào trong các phép sau đây?
A . Phép đối xứng trục                                          B .Phép đối xứng tâm.
C .Phép tịnh tiến                                                   D .Phép quay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *