VĐ3. TÍNH GIỚI HẠN LIÊN QUAN ĐẾN SINX/X

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết giới hạn liên quan đến sinx/x

       Ôn lại lý thuyết các công thức lượng giác.

       Các phương pháp biến đổi lượng giác để tìm giới hạn.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết cấp số nhân.

III. Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *