VĐ1. TÍNH ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết đạo hàm của hàm số lượng giác

       Đạo hàm của hàm số sin.

       Đạo hàm của hàm số cosin.

       Đạo hàm của hàm số tan.

       Đạo hàm của hàm số cotan.

       Định lý.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết cấp số nhân.

III. Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *