VĐ1. TÍNH ĐẠO HÀM BẰNG ĐỊNH NGHĨA (P2)

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết định nghĩa đạo hàm

         –       Định nghĩa đạo hàm tại một điểm.

         –       Định lý đạo hàm.

       Ý nghĩa hình học của đạo hàm.

       Ý nghĩa vật lý của đạo hàm.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết cấp số nhân.

III. Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *