Ôn tập giữa HKI – Test Yourseft B

Giáo viên: Cô Ngô Thị Thùy Trang

Giới thiệu:

Nội dung bài giảng: là các bài tập ôn tập kiến thức từ bài 4 đến bài 6 bao gồm

I. Pronunciation & stress

II. Grammar & Vocabulary

III. Reading Comprehension

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *