SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

Giáo viên: Thầy Dương Truyền Nhân

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– suất điện động cảm ứng trong mạch kín

– định luật Faraday

– quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ

2. Bài tập

Với 8 bài tập tự luận về Suất điện động cảm ứng được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề: Suất điện động cảm ứng

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải bài tập về Suất điện động cảm ứng. Đây là dạng toán trọng tâm có trong các đề kiểm tra và đề thi học kì.


Bài tập
1

BÀI TẬP CẢM ỨNG TỪ

Bài 1 :  Hãy xác định các cực của nam châm trong các trường hợp sau :


Bài 2 :. Hãy xác định chiều dòng điện cảm ứng trong đoạn mạch sau?


Bài 3 : Hãy xác định suất điện động cảm ứng của khung dây, biết rằng trong khoảng thời gian 0,5s, từ thông giảm từ 1,5 Wb đến 0.

Bài 4: Một khung dây phẳng, diện tích 20cm2 , gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều, góc giữa B và vecto pháp tuyến là 300, B =2.10-4 , làm cho từ trường giảm đều về 0 trong thời gian 0,01s. Hãy xác định suất điện động cảm ứng sinh ra trong khung dây ?

Bài 5 : Một khung dây dẫn có 50 vòng được đặt trong một từ trường đều có các đường cảm ứng từ vuông góc mặt phẳng của khung.Diện tích giới hạn bởi mỗi vòng dây là S =2dm2.Cảm ứng từ giảm đều từ 0,5T đến 0,2T trong thời gian 0,1s.Suất điện động cảm ứng trong toàn khung dây có giá trị bao nhiu ?

Bài 6 : Một cuộn dây dẫn phẳng có 50 vòng bán kính 0,1m.Cuộn dây được đặt trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ  tăng đều từ giá trị 0,2T lên gấp đôi trong thời gian 0,1s. Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây có giá trị bao nhiu ?

Bài 7. Một khung dây phẳng, diện tích 20 (cm2), gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B = 2.10-4 (T). Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01 (s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là:

Bài 8. Một khung dây phẳng, diện tích 25 (cm2) gồm 10 vòng dây, khung dây được đặt trong từ trường có cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung và có độ lớn tăng dần từ 0 đến 2,4.10-3 (T) trong khoảng thời gian 0,4 (s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong khoảng thời gian có từ trường biến thiên là:

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *