Chương 1. SỰ ĐIỆN LI

 Bài 1. SỰ ĐIỆN LI

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

Nội dung bài giảng gồm:

– Chất điện li- sự điện li và phương trình điện li.

– Tính thuận nghịch của sự điện li – Chất điện li mạnh, chất điện li yếu.

– Độ điện li.

– Bài tập áp dụng.

Trong quá trình học giáo viên sẽ giúp các bạn học sinh nhận biết được chất điện li, giải thích cơ chế sự điện li của axit, bazơ và muối.

Dựa vào độ điện li có thể phân bệt được chất điện li mạnh, chất điện li yếu, cân bằng điện li, ảnh hưởng của sự pha loãng đến độ điện li.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *