PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Bài giảng bao gồm một số nội dung sau:

  + Phương trình sin x.

  + Phương trình cosx.

  + Phương trình tanx

– Một vài bài tập minh họa và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 9 bài tập ví dụ minh họa cho phương pháp giải các phương trình lượng giác cơ bản. Được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Phương trình lượng giác cơ bản.

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được các dạng của phương trình lượng giác và phương pháp giải các phương trình lượng giác. Đây là dạng toán cơ bản về giải phương trình lượng giác, tạo nền tảng để học các kiến thức nâng cao về phương trình lượng giác phức tạp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *