BÀI 7. PHOT PHO & BÀI TẬP

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

– Nguyên tố photpho thuộc nhóm VA trong bảng HTTH nên cấu hình electron của nó là 1s22s22p63s23p3

– Photpho có hai dạng thù hình là photpho trắng và photpho đỏ.

– tùy theo độ mạnh tính oxi hóa khử của chất đối tác mà P vừa có tính oxi hóa (nhận electron) vừa có tính khử (cho electron):

+ P có thể oxi hóa các kim lọai mạnh như Na, K, Ca, Mg…, tạo ra photphua kim loại.

+ P có thể khử các phi kim như O2, Cl2, S

– Photpho được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống như sản xuất axit photphoric H3PO4, sản xuất diêm, làm súng đạn…

– Trong công nghiệp phopho được điều chế bằng cách nung hỗn hợp quặng photphorit, cát (SiO­2) và than cốc ở 1200oC trong lò điện.

– Cuối bài giảng là 7 câu hỏi trắc nghiệm cả lí thuyết và bài tập giúp bạn khắc sâu các kiến thức vừa học.


Bài tập
1

Câu hỏi trắc nghiệm theo tiêu chuẩn bốn chọn (photpho)

Câu 1. Số oxi hoá của photpho có thể biến thiên từ:
A. từ -3 đến +5.             B. từ 0 đến +5.
C. từ -3 đến +3.             D. Tất cả đều đúng. 


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
2

Câu 2. Chất nổ trong bom lân tinh có thành phần chính là
A. Thuốc súng đen.                   B. Chất nổ TNT.
C. Phopho trắng.                       D. Phốt pho đỏ.
Cho các phản ứng:
2P + 3H2  → 2PH3              (1)
4P + 5O2    →   2P2O5         (2)
2P   +  3S   →   P2S3           (3)
2P   +  3Ca  → Ca3P2          (4)
2P +  5Cl2   →  2PCl5         (5)
2P  +  6K     →  2K3P         (6)
Hãy trả lời hai câu hỏi 3 và 4 sau:


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
3

Câu 3. Các phản ứng cho thấy P thể hiện tính oxi hoá là
A. (1), (3), (4).                            B. (1), (4) và (6).
C. (2), (4) và (6).                        D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
4

Câu 4. Các phản ứng cho thấy P thể hiện tính khử là
A. (2), (3), (5).                            B. (2), (5), (6).
C. (1), (3) và (5).                         D. Tất cả đều đúng.
Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam P trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với dung dịch NaOH 32% vừa đủ để tạo muối Na2HPO4. Hãy trả lời hai câu hỏi  5 và 6 sau: 


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
5

Câu 5. Khối lượng dung dịch NaOH đã dùng là:
A.100 gam.                   B. 200 gam.                  C. 50 gam.                    D. Một kết quả khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
6

Câu 6. Nồng độ % của dung dịch muối thu được là
A. 40%.                        B. 54,43%.                    C. 43,43%.                    D. Một kết quả khác. 


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
7

Câu 7. Chọn công thức đúng của manhê photphua:
A. Mg2P2O7.      B. Mg2P3.          C. Mg3P2.         D. Mg2(PO4)2.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *