Bài 7. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION

TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

Các kiến thức cơ bản:

– Bản chất của phản ứng trao đổi và trung hòa là phản ứng giữa các ion. Viết các phương trình ion thu gọn.

Phản ứng trao đổi ion xảy ra khi và chỉ khi có ít nhất một sản phẩm phản ứng là chất kết tủa, chất bay hơi, chất không bền hay chất điện li yếu nghĩa là các sản phẩm này có thể tự tách ra khỏi dung dịch hay trở thành dung môi là H2O.              

– Cặp ion đối kháng và không đối kháng.

– Cách học thuộc các cặp ion đối kháng và không đối kháng.

– Hai ion đối kháng là thuốc thử của nhau và dùng để tách nhau ra khỏi dung dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *