Bài 5. NỒNG ĐỘ pH – SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC –

CHẤT CHỈ THỊ AXIT – BAZƠ

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

– Khái niệm và định nghĩa nồng độ pH.

– Sự điện li và tích số ion của nước.

– Thang đo pH, định nghĩa môi trường axit, môi trường kiềm, môi trường trung tính.

Chất chỉ thị màu của axit và bazơ – Cách đo pH

– Thông qua các bài tập áp dụng tính pH của dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *