BÀI 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

I. KHÁI NIỆM

Sinh trưởng của thực vật là quá trình gia tăng về kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào

II. SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP

   1. Các mô phân sinh

Mô phân sinh là nhóm các tế bào thực vật chưa phân hoá, duy trì được khả năng nguyên phân trong suốt đời sống của cây.

Có các loại mô phân sinh sau: mô phân sinh đỉnh thân, đỉnh rễ, mô phân sinh bên, mô phân sinh lóng (ở cây 1 lá mầm)

 Bảng so sánh các nhóm mô phân sinh khác nhau.

Phân loại

Có ở nhóm thực vật

Vị trí phân bố

Chức năng

MPS đỉnh

1 lá mầm

2 lá mầm

Chồi đỉnh, nách

Đỉnh rễ

Giúp thân, rễ tăng chiều dài

MPS bên

2 lá mầm

Ở thân, rễ

Giúp thân, rễ tăng đường kính

MPS lóng

1 lá mầm

Mắt của thân

Giúp tăng chiều dài của thân

   

      2. Sinh trưởng sơ cấp

Diễn ra ở đỉnh thân, đỉnh chồi, đỉnh rễ và mắt ở thực vật 1 lá mầm

Làm tăng chiều dài của thân và rễ

Do hoạt động của mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng (ở thực vật 1 lá mầm) tạo ra.

      3. Sinh trưởng thứ cấp

Sinh trưởng thứ cấp là kiểu sinh trưởng làm gia tăng đường kính (bề dày) của thân và rễ do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên tạo ra. Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở cây hai lá mầm.

Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ

       4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng

          a. Các nhân tố bên trong

Đặc điểm di truyền, các thời kỳ sinh trưởng của giống, của loài cây

Ví dụ: Tốc độ sinh trưởng của cây tre nhanh hơn nhiều so với cây lim

Giai đoạn nảy mầm và cây con thì sinh trưởng nhanh, giai đoạn trưởng thành sinh trưởng chậm hơn.

         b. Các nhân tố bên ngoài

Nhiệt độ, hàm lượng nước, ánh sáng, Ôxi, dinh dưỡng khoáng

Ví dụ: khi các yếu tố về điều kiện môi trường thuận lợi, dinh dưỡng khoáng đầy đủ thì cây sẽ lớn nhanh, còn nếu điều kiện bất lợi hoặc thiếu phân bón thì cây sẽ sinh trưởng chậm.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *