BÀI 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

                                                                                   
PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

I. QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG:

Quang hợp quyết định 90 à 95 % năng suất cây trồng

Năng suất sinh học: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người (hạt, quả, củ,. . )

II. TĂNG NĂNG SUẤT NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG THÔNG QUA SỰ ĐIỀU KHIỂN QUANG HƠP:

1. Tăng diện tích bộ lá:

Tăng diện tích bộ lá bằng cách áp dụng các biện pháp kĩ thuật như: chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lí,…phù hợp với loài và giống cây trồng.

2. Tăng cường độ quang hợp:

Tuyển chọn và tạo giống mới có cường độ và hiệu suất quang hợp cao kết hợp áp dụng kĩ thuật chăm sóc hợp lí.

3. Tăng hệ số kinh tế:

Tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng biện pháp chọn giống và bón phân. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *