LỰC TỪ – CẢM ỨNG TỪ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Vecto cảm ứng từ.

– Lực từ

– Quy tắc bàn tay trái.

– Bài tập áp dụng

2. Bài tập.

– Với 10 bài tập tự luận về lực từ – cảm ứng từ được trích từ sách
vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành
vấn đề sau :

Vấn đề  : Lực Từ – Cảm Ứng Từ.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được khái niệm, độ lớn
và hướng của cảm ứng từ, lực từ, phương pháp giải bài tập lực từ, sử dụng quy tắc
bàn tay trái để xác định hướng của lực từ. Đây là dạng bài tập quan trọng sẽ có
trong các đề kiểm tra và đề thi học kỳ.


Bài tập
1

BÀI TẬP LỰC TỪ

Bài 1: Hãy áp dụng quy tắc bàn tay trái để xác định các đại lượng còn thiếu trong các hình vẽ sau đây:


Bài 2: Một dây dẫn có chiều dài 10m được đặt trong từ trường đều có B = 5.10-2 T. Cho dòng điện có cường độ 10 A chạy qua dây dẫn.

a. Xác định lực từ tác dụng lên dây dẫn khi dây dẫn đặt vuông góc với B, vẽ hình.

b.Nếu lực từ tác dụng là 4,33 N. Hãy xác định góc giữa B và dây dẫn ?

Bài 3: Một khung dây hình chữ nhật ABCD với AB = DC = 20 cm, BC = AD = 30 cm. Cho dòng điện có cường độ 5A chạy trong dây dẫn như hình vẽ. Khung dây được đặt trong từ trường đều, vuông góc với mặt phẳng khung. Từ trường có độ lớn B = 0,01 T.

a. Hãy tính lực từ tác dụng lên mỗi cạnh của khung dây ?

b. Lực tổng hợp tác dụng lên khung dây bằng bao nhiêu ?

Bài 4: Một dây dẫn có chiều dài l = 5m, được đặt trong từ trường đều có độ lớn B = 3.10-2 T. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn có giá trị 6A. Hãy xác đinh độ lớn của lực từ tác dụng lên dây dẫn trong các trường hợp sau đây:

a. Dây dẫn đặt vuông góc với các đường sức từ ?

b. Dây dẫn đặt song song với các đường sức từ ?

c. Dây dẫn hợp với các đường sức từ một góc 450.

Bài 5: Người ta dùng một dây dẫn có chiểu dài 2m , đặt vào từ trường đều có B = 10-2 T, dây dẫn được đặt vuông góc với các đường sức, lực từ tác dụng lên dây dẫn là 1N, hãy xác định cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn.

Bài 6: Một đoạn dây thẳng MN dài 6cm, có dòng điện 5A, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10-2 N. Góc hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là bao nhiêu ?

Bài 7: Một đoạn dây dẫn dài 5cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vecto cảm ứng từ. Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,75A. Lực từ tác dụng lên dây có giá trị 3.10-2N. Hãy xác định cảm ứng từ của từ trường.

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1: Hãy áp dụng quy tắc bàn tay trái để xác định các đại lượng còn thiếu trong các hình vẽ sau đây:


Bài 2: Một dây dẫn mang dòng điện I = 5A, có chiều dài 1m, được đặt vuông góc với cảm ứng từ B = 5.10-3T. Hãy xác định lực từ tác dụng lên dây dẫn ?

Bài 3: Người ta cho dòng điện có cường độ I = 10 A chạy trong một dây dẫn, đặt dây dẫn vuông góc với các đường cảm ứng từ có B = 5mT. Lực điện tác dụng lên dây dẫn là 1N, hãy xác định chiều dài của dây dẫn nói trên ?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *