CHƯƠNG IV. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ

BÀI 1

HỢP CHẤT HỮU CƠ & PHÂN TÍCH HỢP CHẤT HỮU CƠ

 Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

NỘI DUNG BÀI HỌC

A. Hóa học hữu cơ & hợp chất hữu cơ
I. Đối tượng của hoá học hữu cơ là các hợp chất hữu cơ
II. Các đặc tính chung của hợp chất hữu cơ
III. Các phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ

B. Phân tích hợp chất hữu cơ
I. Phân tích định tính
II. Phân tích định lượng

C. Bài tập áp dụng: gồm 7 bài tập trắc nghiệm.


Bài tập
1

Câu 1. Cho các hợp chất: a. (NH4)2CO3  b. NaCN  c.CH3COONa. d. C6H6  e. NaHCO3 f. C2H6O  g. Ca(HCO3)2  h. Ca(COO)2 . Các hợp chất hữu cơ là
A. b, c, d, f, g.              B. c, d, f, h.                  C. c, d, f, g, h.              D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
2

Câu 2. C2H4O2 là công thức phân tử của
A. axit axetic.                                                    B. este HCOO-CH3  
C. ancol-andehit HO-CH2-CHO.                           D. không xác định được.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
3

Câu 3. Các phương pháp vật lí thường dùng để tách hay tinh chế các chất thành phần có trong hỗn hợp là
A. Chưng cất phân đoạn, tuyển nổi, chiết, lọc qua giấy lọc, kết tinh.
B. Nhiệt phân, tuyển nổi, chiết , chưng cất phân đoạn.
C. kết tinh, nhiệt luyện, chưng cất, tuyển nổi.
D. Cả A, B, C đều đúng.

Tìm Hiểu Thêm:  Phong cách ngôn ngữ báo chí


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
4

Câu 4. Tuyển nổi là phương pháp tách hỗn hợp:
A. Các chất rắn không tan trong nước nhưng có khối lượng riêng xấp xỉ nhau.
B. Các chất rắn trong đó có chất tan có chất không tan trong nước.
C. Các chất rắn không tan trong nước nhưng có khối lượng riêng chênh lệch nhau khá lớn.

D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
5

Câu 5. Phân tích m gam một hợp chất hữu cơ ta thấy có 3 phần khối lượng C, 1 phần khối lượng H và 4 phần khối lượng là O thì % theo khối lượng của C, H, O lần lượt là

A. 37,5% C, 12,5% H và 50% O.                        B . 30% C, 8% H và 62% O.                                            
C. 37,5% C, 15% H và 47,5%O.                         D. 35% C, 15%H và 50%O.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
6

Câu 6. Cho hợp chất có công thức C2H4On = 60 thì % theo khối lượng của Oxi là

A. 50%.                          B. 53,33%.                    C. 56,66%.                    D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
7

Câu 7. Cho hợp chất có công thức : C3H8Oz = 60 thì % theo khối lượng của C là
A. 60%.                          B. 26,67%.                    C. 30%.                        D. 13,33%.  

Tìm Hiểu Thêm:  VĐ 3. Tính giới hạn liên quan đến sinx/x


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *