HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Quy tắc cộng

  + Quy tắc nhân

  – Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với gần 10 bài tập ví dụ minh hoạ và bài tập áp dụng cho hai quy tắc đếm cơ bản. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Hai quy tắc đếm cơ bản.

***Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được hai quy tắc đếm cơ bản là quy tắc cộng và quy tắc nhân, các dạng bài tập về hai quy tắc này và phương pháp giải các bài tập dạng này. Đây là dạng toán cơ bản của chương trình toán lớp 11.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *