GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Định luật Ohm đối với đoạn mạch chứa nguồn.

– Mắc nguồn điện.

  + Mắc nối tiếp.

  + Mắc song song

– Một số ví dụ và bài tập liên quan.

2. Bài tập.

– Với 16 bài tập tiêu biểu về ghép các nguồn điện thành bộ được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề  : Ghép các nguồn điện thành bộ.

** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được các cách mắc nguồn điện, công thức tính và phương pháp giải bài tập ghép các nguồn điện thành bộ. Dạng bài tập này gắn liền với thực tế đời sống và đòi hỏi các bạn phải có khả năng suy luận và vận dụng cao.


Bài tập
1

Bài 1: (Bài 6/58 SGK) Cho mạch điện như hình vẽ
                              
2 pin có cùng suất điện động
x = 1,5V, điện trở trong r = 1 W. Hai bóng đèn giống nhau, có số ghi 3V-0,75W.

a. Các đèn có sáng bình thường không? Vì sao?

b. Tính hiệu suất của bộ nguồn?

c. Tính hiệu điện thế giữa 2 cực của mỗi pin?

d. Nếu tháo bớt một đèn thì còn lại sáng mạnh hay yếu hơn so với trước đó? Vì sao?

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ.
                               
Mỗi pin có suất điện động
x = 1,5V. Điện trở trong của mỗi pin r = 1W. Điện trở mạch ngoài R = 3,5W .

a. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn?

b. Cường độ dòng điện ở mạch ngoài có giá trị bằng bao nhiêu?

Bài3*: Cho mạch điện như hình vẽ:

                             
Các pin giống nhau và mỗi pin có suất điện động
x = 2V, điện trở trong r = 1W .

R1 = R2 = 6W, R3 = 3,5W .

a. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn ?

b. Tính cường độ dòng điện của mạch ngoài ?

c. Tỉm UAB, UBC.

d. Xác định công suất tiêu thụ của điện trở R1 ?

Bài 4 : Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ
                                    
trong đó nguồn điện có suất điện động
x= 12,5V, r = 0,4W. Bóng đèn Đ1 ghi 12V-6W, bóng đèn Đ2 ghi 6V-4,5W,Rb là biến trở.

a. Chứng tỏ rằng khi điều chỉnh biến trở Rb= 8W, thì các đèn Đ1 và Đ2 sáng bình thường.

b. Tính công suất và hiệu suất của nguồn điện khi đó?

Bài 5: (Bài 1/62 SGK) Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ
                                  
trong đó nguồn điện có suất điện động
x = 6V, và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở có giá trị

R1=R2= 30W ,R3 =7,5W..

a. Tính điện trở tương đương của mạch ngoài ?

b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở ?

Bài 6: (Bài 2/62 SGK). Cho mạch điện như hình vẽ
                                                     
trong đó các acquy có suất điện động
x1 = 12V ,x2 = 6V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1 = 4W,R2 = 8W.

a. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch ?

b. Tính công suât tiêu thụ điện của mỗi điện trở ?

c. Tính công suất của mỗi acquy và năng lượng mà mỗi acquy cung cấp trong 5 phút.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
2

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1:  Hai nguồn điện có suất điện động như nhau x = 2V và có điện trở trong tương ứng là r1= 0,4W  và r2 = 0,2W , được mắc với điện trở R thành mạch như hình vẽ.
                                   
Biết rằng khi đó hiệu điện thế giữa một trong 2 nguồn bằng không.Tính trị số của điện trở R.

Bài 2:  Một bộ nguồn gồm 20 pin giống nhau (x = 1,8V, r = 0,5W) mắc thành 2 dãy song song (mỗi dãy 10 pin nối tiếp như hình vẽ). Đèn Đ ghi 6V-3W.
                                       

a. Nếu R1 = 18W , tìm R2 để đèn sáng bình thường ?

b. Nếu R2 = 10W, tìm R1 để đèn sáng bình thường ?

c. Nếu giữ nguyên R2  như câu b, tăng R1 thì độ sáng của đèn thay đổi như thế nào ?

Bài 3 : Một mạch điện gồm một mạch ngoài là một điện trở R = 21W,và một bộ nguồn gồm 12 nguồn điện, mỗi nguồn có suất điện động x=3V và điện trở trong là r = 2W.Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch ngoài trong các trường hợp sau :

a. Các bộ nguồn mắc song song ?

b. Các bộ nguồn mắc nối tiếp ?

c. Các bộ nguồn mắc hỗn hợp đối xứng thành 2 dãy ?

Bài 4 : Cho mạch điện như hình vẽ . Biết E1 = 6V, r1 = 1W, E2 = 12V, r2 = 2W, E3 = 18V, r3 = 3W, R1 = R2 = R3 = 3WTìm hiệu điện thế giữa hai điểm A và B

ĐS: UAB = 3,4V

Bài 5 : Cho mạch điện như hình vẽ

bộ nguồn gồm 2 dãy mỗi dãy 6 pin nối tiếp, mỗi pin có e = 1,5V, r = 0,5W

Đèn Đ1: 3V – 1W; Đèn Đ2: 6V – 3W

a. Khi R1 = 11W, R2 = 6W, tìm cường độ dòng điện, hiệu điện thế mỗi đèn

b. Tìm R1, R2 để các đèn sáng bình thường .   ĐS : 0,225A ; 0,375A ;    9W ; 1,8 W

Bài 6 : Có 18 nguồn giống nhau, được mắc thành hai dãy đối xứng

Điện trở mạch ngoài R = 4,5W, điện trở của vôn kế rất lớn, điện trở

 của ampe kế không đáng kể. Khi K mở vôn kế chỉ 10,8V.

 Khi K đóng ampe kế chỉ 1,2A

a, Tính suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn

b, Dùng bộ nguồn trên để thắp sáng 4 bóng đèn loại 0,9V – 0,9W.

ĐS: a. e = 1,2V, r = 1W
      b. mắc thành hai dãy, mỗi dãy 2 bóng đối xứng

Bài 7 : Có 6 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động e = 1V, r = 0,25W được mắc thành một bộ hỗn hợp đối xứng. Mạch ngoài là một điện trở R = 1,5W
a, Phải mắc các nguồn trên như thế nào để cường độ dòng điện qua điện trở R đạt cực đại. Tiính giá trị cực đại này
b, Nếu mắc bộ nguồn thành 2 dãy, mỗi dãy có 3 nguồn nối tiếp thì giá trị của R bằng bao nhiêu để cường độ dòng điện qua R đạt cực đại. Tính giá trị cực đại này

ĐS: a, x = 6, y = 1, IMax = 2A; b, R = 0,375W, Imax = 4A

Bài 8 : Có 16 nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn điện có suất điện động e = 2V, điện trở trong r = 1W, được mắc hỗn hợp đối xứng thành một bộ nguồn có y hàng, mỗi hàng có x nguồn mắc nối tiếp. Mạch ngoài có điện trở R = 40W. Xác định x, y để mạch ngoài có công suất 16W

ĐS:  x = 8, y = 2

Bài 9 : Có 144 bóng đèn 3W – 6V đư­ợc mắc thành một mạch hỗn hợp ( y hàng song song, mỗi hàng có x cái nối tiếp) rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có sức điện động E = 60V và điện trở trong r = 2W. Hỏi  cách mắc số bóng đèn nói trên để chúng sáng bình thư­ờng

Đáp số:  x=36;y=4                        x= 24:y = 6          

Bài 10 : Có 6 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động e = 1V, r = 0,25W đư­ợc mắc thành một bộ hỗn hợp đối xứng. Mạch ngoài là một điện trở R Nếu mắc bộ nguồn thành 2 dãy, mỗi dãy có 3 nguồn nối tiếp thì giá trị của R bằng bao nhiêu để cư­ờng độ dòng điện qua R đạt cực đại. Tính giá trị cực đại này.

Đáp số. R = 0,375W, Imax = 4A          


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *