VĐ1. ĐƯỜNG THẰNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN

1. Các tính chất thừa nhận

T/C 1: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt

T/C 2: Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng

T/C 3: Nếu một đường thẳng có 2 điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng và thì nó nằm trong mặt phẳng đó.

T/C 4: Có 4 điểm không cùng một mặt phẳng

T/C 5: Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một điểm chung khác nữa và do đó chúng có một đường thẳng chung duy nhất chứa tất cả các điểm chung của hai mặt phẳng đó.

T/C 6: Trên mặt phẳng, các kết quả đã biết trong hình học phẳng đề đúng

2. Cách xác định mặt phẳng

Ba điểm không thẳng hàng thuộc mặt phẳng, mp(ABC) hoặc (ABC)

 Một điểm và một đường thẳng không đi qua điểm đó thuộc mặt phẳng, mp( A,d) hoặc (M, d)

Hai đường thẳng cắt nhau thuộc mặt phẳng. (mp (a, b ))  hoặc (a, b)

3. Một số  qui  tắc  vẽ hình  biểu diễn  của hình không gian

Hình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng, của đoạn thẳng là đoạn thẳng.

Hình biểu diễn của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song, của hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng cắt nhau.

Hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ thuộc giữa điểm và đường thẳng.

Đường nhìn thấy vẽ nét liền, đường bị che khuất vẽ nét đứt

4. Hình chóp – tứ diện

Hình chóp: Trong mặt phẳng (P) cho đa giác lồi A1A2…An, lấy S là một điểm nằm ngoài (P). Nói S với các đỉnh A1, A2, … An ta được n tam giác SA1A2, …SanA1. Hình gồm đa giác A1A2…An và n tam giác SA1A2..SAnA1 được gọi là hình chóp, ký hiệu S.A1A2…An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *