BÀI 2 : HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi M, N, P, Q, R lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD, AD, BC, AC. 

Bài 2. Cho tứ diện SABC.

Bài 3. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Chứng minh rằng đường thẳng AC’ vuông góc với các đường thẳng BD, DA’.

Bài 4. Chứng minh rằng  là hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng vuông góc với nhau khi và chỉ khi

Bài 5. Cho hình chóp S.ABC có SA = SB, CA = CB. Chứng minh rằng SC ^ AB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *