VĐ2. CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC ĐẠO HÀM – ĐẠO HÀM
CỦA HÀM HẰNG

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết đạo hàm của hàm số lượng giác

Để chứng minh
đẳng thức đạo hàm, ta chứng minh vế trái bằng vế phải hoặc ngược lại, hoặc vế
trái và vế phải cùng bằng một biểu thức trung gian.

Đạo hàm của hàm
số bằng 0 thì suy ra hàm số đó là hàm hằng (vì (C)’ = 0 với C là hằng số).

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài
tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết cấp số
nhân.

III. Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm
thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *