CẤP SỐ CỘNG (TIẾT 1)

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết cấp số cộng

         –       Các khái niệm.

         –       Các tính chất.

       Các dạng toán liên quan đến cấp số cộng.

+ Dạng 1: chứng minh tính chất của một cấp số cộng.

+ Dạng 2: Chứng minh 3 số a, b, c lập thành một cấp số cộng.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết cấp số cộng.

III. Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *