LỊCH SỬ LỚP 11

BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI  NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG

I. Cách mạng tháng Mười Nga 1917

1.  Tình hình nước Nga trước cách mạng

Về chính trị:

       Đầu thế kỉ XX Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng

       Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả kinh tế xã hội nghiêm trọng.

Về kinh tế: lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn.

Về xã hội:

       Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ.

       Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra  khắp  nơi.

Hồng quân tiến chiếm  Cung điện Mùa Đông


Đảng Bôn sê vich quyết định khởi nghĩa  ở Pê tro grat.

2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười

a. Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917

       Ngày 23/2/1917 cách mạng bùng nổ bằng cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân  ở Pê-tơ-rô-gơ-rát.

       Phong trào nhanh chóng chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.

       Lãnh đạo là Đảng Bôn-sê-vích

       Lực lượng tham gia là công nhân, binh lính, nông dân.

       Kết quả:

+         Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ.

+         Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập (tháng 3/1917 toàn nước Nga có 555 Xô viết)

+         Cùng thời gian giai cấp tư sản cũng thành lập Chính phủ lâm thời.

+         Nga trở thành nước Cộng Hoà

       Tính chất: Cách mạng tháng 2/1917 ở Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

       Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song:

+         Chính phủ lâm thời (tư sản).

+         Xô viết đại biểu (vô sản).

Xô viết đại biểu công nhân và binh lính ở Pê trô grat.

b. Cách mạng tháng Mười Nga 1917

* Hoàn cảnh

       Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song:

+         Chính phủ lâm thời (tư sản)

+         Xô viết đại biểu (vô sản)

+         Nên cục diện không thể kéo dài.

       Trước tình hình đó Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm thời).

       Đầu tháng 10/1917 không khí cách mạng bao trùm cả nước. Lê-nin đã về nước trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Petrograd, ngày 4/7/ 1917


Luận cương tháng 4-1917 của Lê-nin.

* Diễn biến khởi nghĩa

       Tháng 4: Lê-nin đã thông qua Đảng Bôn-sê-vích bản Luận cương tháng 4 chỉ ra mục tiêu đường lối tiếp theo của cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

       Đêm 24/10/1917 bắt đầu khởi nghĩa.

       Đêm 25/10 tấn công cung điện Mùa Đông, bắt giữ các bộ trưởng của Chính phủ tư sản.

       Khởi nghĩa Pêtơrôgrát giành thắng lợi.

       Ngày 3/11/1918 chính quyền Xô viết giành thắng lợi trên khắp nước Nga rộng lớn.

* Tính chất: Cách mạng tháng Mười mang tính chất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

Hồng quân tiến chiếm  Cung điện Mùa Đông

II. Các cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết

1. Xây dựng chính quyền Xô viết

       Đêm 25/10/1917 chính quyền Xô viết được thành lập do Lê-nin đứng đầu.

       Chính sách của chính quyền:

+         Đập tan bộ máy Nhà nước cũ, xây dựng bộ máy Nhà nước mới.

+         Chính quyền Xô viết thông qua:”Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất”. Trong đó sắc lệnh hòa bình lên án cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa . Sắc lệnh ruộng đất nhằm giải quyết ruộng đất cho nông dân.

+         Xoá bỏ  đẳng cấp, và đặc quyền của giáo hội.

+         Thực hiện nam nữ bình quyền , các dân tộc có quyền bình đẳng và quyền tự quyết .

+         Thành lập Hồng quân để bảo vệ chính quyền cách mạng.

+         Quốc hữu hóa các nhà máy xí nghiệp của giai cấp tư sản, thành lập Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao để xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Quốc hữu hóa các

       Chính quyền Xô viết đã đem lại lợi ích và bảo vệ lợi ích cho nhân dân lao động, thể hiện tính ưu việt tiến bộ của một chính quyền mới, chính quyền của dân, do dân, vì dân,  khác hẳn và đối lập với những chính quyền cũ của giai cấp phong kiến, tư sản ở nước Nga cũng như các nước khác ở châu Âu.

Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai  đêm 25-10-1917

Lenin tại điện Smonui, 25/12/1917

2. Bảo vệ chính quyền Xô viết

       Cuối năm 1918 quân đội 14 nước đế quốc cấu kết với các lực lượng phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết.

       Để chống thù trong giặc ngoài đầu 1919 chính quyền Xô viết đã thực hiện chính sách “Cộng sản thời chiến”.    

       Nội dung của chính sách:

+         Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp: quốc hữu hóa đại công nghiệp và công nghiệp vừa và nhỏ nhằm tích lũy hàng tiêu dùng tiếp tế cho quân đội.

+         Trưng thu lương thực thừa của nông dân. Nhà nước độc quyền lúa mì. Năm 1920 chế độ này được áp dụng với cả khoai tây, rau đậu và nhiều nông phẩm khác.

+         Thi hành chế độ cưỡng bức lao động.

       Chính sách đã động viên tối đa nguồn của cải nhân lực của đất nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đến cuối năm 1920 Nga đẩy lùi sự can thiệp của các nước đế quốc, bảo vệ chính quyền non trẻ.

Lược đồ nước nga chống thù trong giặc ngoài

III. Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga :

Với nước Nga

       Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động.

       Đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Với thế giới

       Làm thay đổi cục diện thế giới.

       Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

(Cô. Đoàn Thị Hồng Điệp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *