CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (TIẾT 2)

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết các dạng phương trình lượng giác

         –       Phương trình a(sinx + cosx) + b.sinx.cosx + c = 0. Ví dụ minh họa.

         –       Các phương pháp giải phương trình lượng giác tổng quát. Ví dụ minh họa.

       Các phương trình lượng giác đặc biệt. Ví dụ minh họa.

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

III. Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *