CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (TIẾT 1)

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết các dạng phương trình lượng giác

         –       Các phương trình lượng giác cơ bản và ví dụ minh họa.

         –       Phương trình bậc nhất theo một hàm số lượng giác.

 –       Phương trình bậc hai theo một hàm số lượng giác.

 –       Phương trình bậc nhất theo sinx, cosx.

 –       Phương trình asin2x + bsinx.cosx + c.cos2x = 0

II. Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

III. Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *