Bài 1

   Benzen và alkylbenzen

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

Nội dung bài giảng:

Hydrocacbon thơm tiêu biểu, quan trọng, đứng đầu và đơn giản nhất là benzen có công thức phân tử là C6H6.

 

 

Khi ta thay thế các nguyên tử H của benzen bằng những gốc hiđrocacbon no ta sẽ được những đồng đẳng của benzen gọi là dãy đồng đẳng alkyl benzen có công thức phân tử tổng quát CnH2n-6  với n ≥ 6 và công thức cấu tạo thu gọn có dạng CnH2n-6-zRz trong đó R là gốc alkyl và    1 ≤  z ≤  6

Khi coi vòng benzen là mạch chính thì các nhóm ankyl đính với nó là mạch nhánh (còn gọi là nhóm thế). Ankylbezen có đồng phân mạch cacbon.

Benzen thuộc loại nguyên liệu cơ bản và quan trọng nhất của công nghiệp hoá chất.

Benzen dễ tham gia phản ứng thế, khó tham gia phản ứng cộng và bền với các tác nhân oxy hoá. Đó là tính chất hoá học đặc trưng của các hiđrocacbon thơm nên được gọi là tính thơm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *