Bài 6. BÀI TẬP NỒNG ĐỘ pH – SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC –

CHẤT CHỈ THỊ AXIT – BAZƠ

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

Bài học này gồm 10 câu hỏi lí thuyết + bài tập dưới dạng tự luận và trắc nghiệm bạn cùng thầy giáo sẽ làm các bài tập về tính pH của các dung dịch..để khắc sâu hơn kiến thức đã học ở bài trước.


Bài tập
1

Câu 1. Một dung dịch có [OH] = 2,5.10-10M thì môi trường của dung dịch là
A. Axit.             B. Kiềm.                        C. Trung tính.              D. Không xác định được.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
2

Câu 2. Dung dịch X có [OH]  = 2.10-11M thì pH của dung dịch là
A. 4,3.                          B. 2.                            C. 3,3.                                      D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
3

Câu 3. Trong hoá học, mọi đại lượng X biến thiên theo hàm mũ âm cơ số 10 đều chuyển thành hàm số logarit cơ số 10 và có dạng  Những hàm số đó là
A. pH, = -log[H+]                       B. pKa = -logKa.                         C. pKb = -logKb.             D. Tất cả đều đúng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
4

Câu 4. Một dung dịch Y có [H+] = 2.10-12,3 M thì pH của dung dịch là:

A. 12,3.             B.12.                           C. 1,7.                         D. Tất cả đều sai.Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
5

Câu 5. Anh Hai Lúa vừa vỡ hoang được 5 công đất, anh muốn biết độ chua của đất để bón phân và trồng cây thích hợp nên nhờ cán bộ thỗ nhưỡng xét nghiệm độ chua của đất. Sau khi xét nghiệm cán bộ thỗ nhưỡng cho biết kết quả như thế nào theo các cách nói sau đây:
A. Anh Hai đã học hàm mũ âm cơ số 10 chưa? Tôi nói cho anh biết rằng:” nồng độ H+ của đất: [H+]  = 9,5.10-6,2M”
B. Nếu anh chưa học hàm mũ âm thì “ nồng độ H+ của đất:
C. Cán bộ thỗ nhưỡng lấy giấy đo pH và hướng dẫn Hai Lúa đo pH của đất sẽ thấy pH của đất khoảng 5,2 tức là đất hơi chua chỉ nên trồng bắp và bón thêm phân lân.
D. Hai cách nói A hoặc B.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
6

Câu 6. Máu của người bình thường có môi trường trung tính, nếu hơi axit hay hơi kiềm thì người đã mắc một bệnh nào đó. Sau khi xét nghiệm máu của bệnh nhân X, nhân viên xét nghiệm Y đã ghi vào phiếu xét nghiệm để đưa cho bác sĩ Z chẩn đoán, hãy chọn cách ghi thích hợp:
A. Máu của X có pH = 7,2.                                                         B. Máu của X có [H+] = 2.10-7,5M
C. Máu của X có                                           D. Hai cách B hoặc C.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
7

Câu 7. Dung dịch A chứa H2SO4 0,002M và HCl 0,006M.
           Dung dịch B chứa Ca(OH)2 0,001M và NaOH 0,008M
a. Tính pH của dung dịch A và của dung dịch B
b. Cho 200 ml dung dịch A vào 300ml dung dịch B ta được dung dịch C.Tính pH của C.
c. Cho V lít dung dịch A trộn với V’ lít dung dịch B ta được dung dịch D có pH = 7. Hãy cho biết quan hệ giữa V và V’.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
8

Câu 8. Trộn V lít dung dịch HCl có pH = 5 với V’ lít dung dịch NaOH có pH = 9 ta thu được dung dịch A có pH = 8. Tìm quan hệ giữa V và V’.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
9

Câu 9. Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế được 300ml dung dịch có pH = 10.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
10

Câu 10.
a. Tính pH của dung dịch chứa 1,46 gam HCl trong 400 ml.  
b. Tính pH của dung dịch tạo thành sau khi trộn 100 ml dung dịch HCl 1,000M với 400 ml dung dịch NaOH 0,375M.
c.* Tính pH của dung dịch pyridine C5H5N 0,010M biết hằng số Kb của pyridin = 1,7.10-9


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *