BÀI 24: ỨNG ĐỘNG

PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Ứng động sinh trưởng là gì? Cơ quan nào của hoa có ứng động sinh trưởng?

Câu 2. Cơ quan nào của hoa có ứng động sinh trưởng?

Câu 3. Vận động nở hoa thuộc kiểu ứng động nào?

Câu 4. Phân biệt ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng.

Câu 5. Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống thực vật?

PHẦN III – HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Trình bày hiện tượng quang ứng động trong ứng động nở hoa.

Câu 2. Trình bày hiện tượng nhiệt ứng động trong ứng động nở hoa.

Câu 3. Giải thích cơ chế vận động bắt mồi ở cây bắt mồi ? Cây bắt mồi thường gặp ở những nơi nào?

Câu 4. So sánh sự khác biệt trong phản ứng hướng sáng của cây và vận động nở hoa?

Câu 5. So sánh ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng?

Câu 6. Trình bày ứng động sinh trưởng của sự quấn vòng ở các loài dây leo.

Câu 7. Trình bày chế quấn vòng của thân cây quanh giá thể ở một số loại cây.

Câu 8. Phân biệt vận động khép lá – xòe lá ở cây phượng và cây trinh nữ?

Câu 9. So sánh ứng động và hướng động

Câu 10. Giải thích hiện tượng cụp lá của cây xấu hổ (trinh nữ) khi có va chạm. Sự cụp lá này có ý nghĩa gì với chúng?

Câu 11. Trình bày các hình thức ứng động sinh trưởng ở thực vật. Cho ví dụ.

Câu 12. Phân biệt 2 dạng cảm ứng sau:

A. Chiếu sáng (với cường độ thích hợp) từ mọi hướng vào một hoa thì hoa nở.

B. Khi được chiếu sáng từ một hướng nhất định, cây chỉ mọc về hướng ấy.

So sánh hai dạng cảm ứng trên?

Câu 13. Trình bày các hình thức ứng động không sinh trưởng ở thực vật. Cho ví dụ.

Câu 14. So sánh hướng động và cử động cảm ứng của thực vật. Cho ví dụ.

Câu 15. Sự vận động nở hoa thuộc loại ứng động nào? Giải thích.

Câu 16. So sánh hiện tượng cụp xòe lá ở cây trinh nữ khi có va chạm với khép xòe lá ở cây me.

Câu 17. Phân biệt hai hình thức vận động hướng động ánh sáng và ứng động ánh sáng trong đời sống của thực vật?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *