BÀI 15: TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT

PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hoá nội bào và tiêu hoá ngoại bào?

Câu 2. Ống tiêu hoá phân hoá thành các bộ phận khác nhau có tác dụng gì?

Câu 3. Tại sao nói tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào?

Câu 4. Cho biết những ưu điểm của tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá?

PHẦN III – HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Ống tiêu hóa của một số loài động vật như giun đất, châu chấu, chim có những bộ phận gì khác với ống tiêu hóa người? Các bộ phận đó có chức năng gì?

Câu 2. Trình bày đặc điểm của quá trình tiêu hoá trong túi tiêu hoá

Câu 3. Trình bày sự tiêu hóa ở các nhóm động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, có túi tiêu hóa.

Câu 4. Trình bày quá trình tiêu hoá ở các nhóm động vật có ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá

Câu 5. Trình bày sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào

Câu 6. Trình bày sơ lược chiều hướng tiến hóa chung của hệ tiêu hóa ở động vật.

Câu 7. Hãy mô tả tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa? Tại sao trong túi tiêu hóa và ống tiêu hóa, thức ăn khi được tiêu hóa ngoại bào tiếp tục được tiêu hóa nội bào?

Câu 8. Mô tả sự tiêu hóa thức ăn ở trùng đế giày. Kể tên một số loài động vật tiêu hóa thức ăn tương tự trùng đế giày.

Câu 9. Ống tiêu hóa của một số loài động vật như giun đất, châu chấu, chim có những bộ phận gì khác với ống tiêu hóa người? Các bộ phận đó có chức năng gì?

Câu 10. Phân tích ưu điểm của tiêu hóa trong ống so với tiêu hóa trong túi?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *