BÀI 41: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT

PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Sinh sản là gì?

Câu 2. Sinh sản vô tính là gì?

Câu 3. Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Câu 4. Nêu những lợi ích của các phương pháp nhân giống vô tính.

PHẦN III – HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Thế nào là giâm, chiết, ghép và nuôi cấy mô thực vật?

Câu 2. Nuôi cấy mô là gì? Phương pháp này có những ưu điểm gì?

Câu 3. Ghép cành là gì? Trong phương pháp ghép chồi, ghép cành, vì sao phải cắt bỏ hết lá của cành ghép và phải cột chặt mắt ghép và cành ghép vào gốc ghép?

Câu 4. Trình bày vai trò của sinh sản sinh dưỡng đối với ngành nông nghiệp, cho ví dụ minh họa.

Câu 5. Ghép cành khác với chiết cành ở điểm nào?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *