BÀI 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?

Câu 2. Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể làm cho hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?

Câu 3. Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.

PHẦN III – HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tôm, cua có chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới, có phải là sinh sản vô tính không? Vì sao? Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh ở các loài động vật.

Câu 2. Vì sao các cơ thể con sinh ra từ sinh sản vô tính giống hệt cơ thể mẹ?

Câu 3. Cho biết những ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính.

Câu 4. So sánh hình thức sinh sản bằng cách nhân đôi ở vi khuẩn và động vật đơn bào.

Câu 5. Cho biết sự giống nhau giữa các hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sản.

Câu 6. So sánh hình thức trinh sản với hình thức phân đôi, nảy chồi, phân mảnh?

Câu 7. Ý nghĩa của nhân bản vô tính là gì? Nêu những hạn chế có thể có ở động vật nhân bản vô tính?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *