BÀI TẬP CẤP SỐ NHÂN

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết cấp số nhân

         –       Các định nghĩa.

         –       Số hạng bất kì.

         –       3 số hạng liên tiếp.

 –       Tổng Sn của n số hạng đầu tiên.

       Tổng Sn của một cấp số nhân lùi vô hạn.

II. Áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *