BÀI TẬP CẤP SỐ CỘNG

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết cấp số cộng

         –       Các định nghĩa.

         –       Số hạng – Thứ hạng.

         –       3 số hạng liên tiếp.

 –       Tổng Sn của n số hạng đầu tiên.

II. Áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài
tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *