Bài 4. BÀI TẬP AXIT BAZƠ & MUỐI

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

Với kiến thức đã học, trong bài học bạn cùng thầy giáo sẽ giải 11 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm.

Từ các phương trình ion thu gọn viết các phương trình phân tử tương ứng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bên cạnh đó là các bài tập trong SGK & các câu hỏi tham khảo khác.


Bài tập
1

Câu 1. Cho các phương trình ion thu gọn:

              H+  +  OH     H2O                               (a)

               M(OH)n   +  nH+      Mn+   +   nH2O     (b)

               M2On   +  2nH+    2Mn+   +   nH2O      (c)

Từ mỗi phương trình ion thu gọn trên hãy viết ra ít nhất 5 phương trình phân tử khác nhau.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
2

Câu 2. Để trung hòa hoàn toàn và vừa đủ V ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,05M. ta phải dùng 100 ml dung dịch chứa đồng thời H2SO4 0,1 M và HCl 0,2M thì giá trị của V là

A. 200 ml.                  B. 100ml.                  C. 300ml.                        D. Một đáp số khác.

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
3

Câu 3. Cho 18,56 gam hỗn hợp A chứa FeO, Fe2O3 và Fe3O4 trong đó số mol FeO = số mol Fe2O3 hoà tan vừa đủ trong V ml dung dịch chứa đồng thời H2SO4 0,5M và HCl 1M.

a. Hãy tính V.

b. Tính khối lượng hỗn hợp muối khan khi ta cô cạn dung dịch sau phản ứng.

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Tìm Hiểu Thêm:  Mắt

Bài tập
4

Câu 4. Tính thể tích dung dịch H2SO4 2M đã lấy dư 25% so với lượng cần thiết để hoà tan hoàn toàn 0,02 mol hỗn hợp Al(OH)3 và Fe(OH)3
Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
5

Câu 5. Cho m gam hỗn hợp A chứa FeO, Fe2O3 và Fe3O4 trong đó số mol Fe2O3 = số mol FeO, hoà tan vừa đủ với dung dịch 200 ml dung dịch axit có [H+] = 0,8M. Hãy tính m.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
6

Câu 6. Tính thể tích dung dịch chứa NaOH 0,05M và Ca(OH)2 0,025M đã lấy dư 20% so với lượng cần thiết để kết tủa hết các ion Fe2+ và Cu2+ trong 200ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,1M và FeCl2 0,4M.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
7

Câu 7. Hai hợp chất A, B khi hòa tan trong nước mỗi chất điện li ra hai loại ion với nồng độ mol như sau :[Li+] = 0,10 mol/l; [Na+] = 0,01 mol/l; [ClO3] = 0,10 mol/l và [MnO4] = 0,01 mol/l. Viết công thức phân tử của A,B và phương trình điện li của chúng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
8

Câu 8. Trong dung dịch X chứa a mol Cu2+, b mol Na+, c mol NO3 và d mol SO42-. Hãy lập hệ thức giữa a, b, c, và d.

Tìm Hiểu Thêm:  VĐ 1. Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.           


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
9

Câu 9. Phải hòa tan bao nhiêu ml dung dịch HCl 1,6M với 20 ml dung dịch HCl 0,5 M để được dung dịch HCl 0,6M.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
10

Câu 10. Có V1 lít dung dịch HCl chứa 9,125 gam HCl (ddA) và V2 lít dung dịch HCl chứa 5,475 gam HCl (ddB). Trộn dung dịch A với dung dịch B ta được 2 lít dung dịch C. Thể tích dung dịch C bằng tổng thể tích dung dịch A và dung dịch B.

a. Tính nồng độ mol/l của dung dịch C

b. Tính nồng độ mol/l của các dung dịch A và B biết hiệu số nồng độ mol/l giữa dung dịch A và dung dịch B là 0,4 mol /l (ĐH A1/81)

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
11

Câu 11. Xác định khối lượng bạc nitrat kết tủa được khi làm lạnh 2500 gam dung dịch bạc nitrat bảo hòa  ở 600C xuống còn 100C, cho biết độ tan của AgNO3 ở 600C và 100C  lần lượt bằng 525 gam và 170 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *