CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11

CHƯƠNG IX
ANDEHIT, XETON, AXIT CACBOXYLIC

BÀI 2
LUYỆN TẬP VỀ ANDEHIT & XETON


Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Nội dung bài học:

Bài giảng này nhằm giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức đã học ở bài 1 về Andehit và xeton.
       Phần bài tập trắc nghiệm: 6 bài tập về Andehit và xeton.
       Phần bài tập tự luận: 8 bài tập về Andehit và xeton.

      Chúc các bạn học tốt.        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *