BÀI 8. AXIT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

Axit  H3PO4 và muối photphat là những hợp chất quan trọng của photpho.

A. Axit  H3PO4

– H3PO4 là một chất rắn trong suốt, không màu, không độc, nóng chảy ở 42,50C, hòa tan vô hạn trong nước.

– H3PO4 là một triaxit yếu (tính axit do ion H+  gây ra) khi tan trong nước bị phân li theo 3 nấc (H+ + H2PO4), (2H+ + HPO42-) và (3H+ + PO43-), nấc hai khó phân li hơn và nấc ba khó nhất nên trong dung dịch tồn tại các ion H+, H2PO4, HPO42-, PO43-

– H3PO4 được dùng để làm mềm nước cứng, sản xuất phân lân.

Điều chế

+ Trong phòng thí nghiệm cho P tác dụng với dung dịch HNO3 30%.

+ Trong công nghiệp dùng phương pháp chiết & phương pháp nhiệt.

B. Muối phốt phat

Axit H3PO4 có thể tạo ra ba lọai muối photphat: đihidrophotphat H2PO4, hidrophotphat (HPO42-) và photphat trung hòa (PO43-).

– Cả ba lọai muối photphat của kim lọai kiềm hay NH4 đều tan trong nước.

– Muối H2PO4 của các kim lọai khác cũng tan được trong nước, nhưng muối HPO42- và PO43- của  các kim lọai khác không tan hay ít tan trong nước.

– Nhận biết anion PO43-: Thuốc thử là Ag+ dung dịch AgNO3

– Sau mỗi phần là các bài tập minh họa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *