BÀI 5. AXIT NITRIC & MUỐI NITRAT

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

Bài giảng giúp các bạn học sinh nắm được:

A. AXIT NITRIC: HNO3

– Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, ứng dụng , điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

– HNO3 là axit mạnh bị phân li hoàn toàn khi tan trong nước:

+ Tính axit do ion H+ gây ra.

+ tính oxi hóa do N+5  chứa trong anion NO3 gây ra: Oxy hoá kim loại, Oxy hoá phi kim, Oxy hoá các hợp chất.

B. MUỐI NITRAT:  M(NO3)n

– Lí tính: Tất cả muối nitrat đều kết tinh màu trắng, tan nhiều trong nước và là những chất điện li mạnh phân li hoàn toàn.   

– Hoá tính

Phương trình điện li: M(NO3)n  →  Mn+  +  nNO3 

Xem phương trình điện li ta thấy ngay dung dịch các muối nitrat đều chứa anion NO3 Mn+ tự do nên dung dịch muối nitrat có thể tham gia phản ứng trao đổi do Mn+ gây ra, đó là phản ứng trao đổi ion, phản ứng nhiệt phân, tính oxy hoá của anion NO3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *