CHƯƠNG TRÌNH HÓA LỚP 11

CHƯƠNG IX

ANDEHIT, XETON, AXIT CACBOXYLIC

BÀI 4
AXIT CACBOXYLIC
TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ & ỨNG DỤNG
(TIẾT 2)

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Nội dung bài học:

| Tính chất hóa học chung của axit cacboxylic:
Phản ứng Ester hoá.
Phản ứng ete hóa giữa hai nhóm –OH (hay phản ứng làm kiệt nước của axit tạo ra anhydric axit).
Phản ứng thế vào nguyên tử carbon a.
Phản ứng thế vào gốc thơm.
Axit có gốc hydrocarbon chưa no có thể tham gia phản ứng cộng (H2, X2, HX, H2O), phản ứng oxy hóa, phản ứng trùng hợp tương tự như hydrocarbon chưa no.
– Phản ứng cháy của CnH2nO2.
Phản ứng cộng của axit đơn chức với Ankyn.

| Điều chế và ứng dụng của axit cacboxylic.
|Cuối bài là 5 bài tập áp dụng để củng cố kiến thức về tính chất hóa học của axit cacboxylic.

Chúc các bạn học tốt.        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *