Bài 3. AXIT BAZƠ & MUỐI

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

– Định nghĩa axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính và muối theo quan điểm của A & B.

– Axit một nấc, axit nhiều nấc, muối trung hòa,muối axit.

– Nhận biết được các chất là axit, bazơ, muối, hidroxit lưỡng tính, muối trung hòa, muối axit theo định nghĩa.

Áp dụng:

– Viết phương trình điện li của các axit, bazơ, muối, hidroxit lưỡng tính cụ thể.

– Làm các bài tập trong SGK & các câu hỏi trong các đề thi tú tài, đại học – cao đẳng hàng năm nhất là năm 2012.

Tìm Hiểu Thêm:  B6. Phép dời hình và hai hình bằng nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *