Chương  V. HIDROCACBON NO

BÀI 1. ANKAN

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

NỘI DUNG BÀI HỌC:

– Công thức chung của dãy đồng đẳng ankan CnH2n+2 với n ≥ 1

Trong phân tử ankan chỉ có các liên kết s bền nên ankan tương đối trơ về mặt hoá học nên ta còn gọi chúng là parafin nghĩa là ít có ái lực hoá học nên phản ứng hóa học đặc trưng của nó là phản ứng thế.

Ở nhiệt độ thường ankan không có phản ứng với axit, bazơ và các chất oxy hoá mạnh như KMnO4.

Khi được chiếu sáng, gia nhiệt và có xúc tác ankan có thể tham gia phản ứng thế và phản ứng phân huỷ như phản ứng cracking (bẻ gãy liên kết s), phản ứng reforming (sửa lại dạng mạch cacbon), phản ứng cháy, nói chung đều là những phản ứng oxy hoá khử.

Thông qua bài giảng học sinh vận dụng kiến thức để lập dãy đồng đẳng, viết CTCT của các đồng phân, viết và xác định được các sản phẩm chính của phản ứng thế, gọi tên các ankan và sản phẩm tạo ra trong các phản ứng đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *