CHƯƠNG
TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11

CHƯƠNG
VIII

DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL – PHENOL

BÀI 3
ANCOL (Tiết 1)

Giáo
viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Nội dung bài giảng:
Định
nghĩa
, công thức phân tử tổng quát, phân loại, bậc
ancol
, hiện tượng đồng phân, cách gọi tên, liên
kết hidro
lý tính
của ancol.
– Công thức phân
tử tổng quát của ancol là:
CnH2n+2-2kOz,
với 1 ≤ z ≤ n  là số nhóm chức –OH, k
³ 0 là
tổng số liên kết p và vòng ở mạch carbon.

Sau phần bài học
là 5 bài tập áp dụng nhằm giúp các bạn học sinh viết đúng công thức đồng phân
ancol,
biết cách đọc
tên của ancol khi biết công thức cấu tạo và ngược lại biết viết công thức cấu tạo
của ancol
khi biết tên gọi
của ancol. Dùng liên kết hidro để giải thích tính chất vật lí của ancol.

Chúc các bạn học tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *