CHƯƠNG
TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11

CHƯƠNG
VIII

DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL – PHENOL

BÀI 4
ANCOL (Tiết 2)

Giáo
viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Nội
dung bài giảng
:

      
Tính chất hóa học của
ancol: 
Tất cả hoá tính đặc
trưng của ancol đều do nhóm chức –OH gây 
ra,
tức là có liên quan đến nhóm –OH.
+ Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm –OH: Một
ancol có z nhóm chức –OH khi và chỉ khi 1 mol ancol đó tác dụng hết với kim loại
kiềm thì giải phóng được z mol nguyên tử H.
+ Phản ứng thế nhóm –OHR –
OH   + 
HA  →  R – A 
+ H2O
+ Phản ứng tách nước: hay phản ứng
déhydrat hoá
: Trong phản ứng tách
nước của ancol no đơn chức thì nhóm –OH cùng tách với nguyên tử H của carbon có
bậc cao hơn để tạo ra nước và sản phẩm chính.
+ Tác dụng với axit hữu cơ: phản ứng este
hoá.
+ Phản ứng oxy-hóa.
+ Phản ứng riêng của glycerol

      
Phương pháp điều chế
và ứng dụng của ancol.

Chúc các bạn học tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *