UNIT 3. A PARTY

  Giáo viên:   Cô Ngô Thị Thùy Trang

  Giới thiệu:

  C. Grammar & Pronunciation:

+ ngữ âm: cách phát âm / l / – / r / – / h / và các bài tập áp dụng.

+ ngữ pháp:

– Cách dùng danh động từ (gerund) và cách dùng, động từ nguyên mẫu dùng ở thể bị động (passive infinitive), danh động từ dùng ở thể bị động (passive gerund).

– Các bài tập áp dụng.

Tìm Hiểu Thêm:  BÀI 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *