XÁC ĐỊNH GÓC GIỮA HAI VECTƠ

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Góc giữa hai vectơ

                                 

Chú  ý:

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÁI TẬP

Bài 1.Cho tam giác ABC đều cạnh a, đường cao AH. Tính góc giữa các vec tơ sau:

Bài 2. (B2 –SGK HH10) Cho AOB l tam giác cân tại O có OA = a và có các đường cao OH và

AK. Giả sử góc 


b. Tính AK và OK theo a và a.

Bài 3. Cho tam giác đều ABC có trọng tâm G. Tính góc giữa:

Bài 4. (B6 –SGK HH10) Cho hình vuông ABCD. Tính: 

Bài 5. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = a, BC = 2a. Xác định góc giữa các cặp vecto sau:


BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Cho tam gic ABC vuông tại A có góc  . Xác định góc giữa các cặp vecto sau:


Bài 2. Cho biết một giá trị lượng giác của một góc, tính các giá trị lượng giá còn lại:


Bài 3. Cho hình vuông ABCD tâm O. Tính:


Bài 4. Cho tam giác đều ABC, có G là trọng tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *