ỨNG DỤNG ĐỊNH LÝ VIET

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

– Những nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Định lý Viet thuận.

  + Định lý Viet đảo.

– Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

– Với 6 bài tập bao gồm hai dạng toán ứng dụng định lý viet vào giải  bài tập được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Ứng Dụng Định Lý Viet

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được hai dạng bài tập về ứng dụng định lý viet vào giải bài tập:

 + Dạng 1: Nhẩm nghiệm tìm hai số.

 + Dạng 2: Tìm biểu thức có chứa 2 nghiệm x1; x2.

Đây là dạng toán quan trọng, sẽ có trong nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết và nội dung ôn thi học kỳ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *