HÓA HỌC LỚP 10

CHƯƠNG 7. VẬN TỐC PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

BÀI 1
VẬN TỐC PHẢN ỨNG VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Giới thiệu:
Nội dung của bài học về Vận tốc phản ứng hóa học bao gồm vận tốc trung bình và vận tốc tức thời.

Các yếu tố làm thay đổi vận tốc phản ứng:
            1. Ảnh hưởng của nồng độ các tác chất.
            2. Ảnh hưởng của nhiệt độ.
            3. Ảnh hưởng của áp suất.
            4. Ảnh hưởng của diện tích bề mặt.
            5. Ảnh hưởng của chất xúc tác
.

Phần bài tập áp dụng: Bao gồm 7 bài tập để củng cố kiến thức của bài học về vận tốc phản ứng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *