BÀI 7. TINH THỂ VÀ MẠNG TINH THỂ

 Giáo viên:   Cô giáo. Mai Tú Anh.

Nội dung bài học:

Đại đa số các chất rắn đều được tạo thành từ những khối có dạng hình học nhất định chồng chất lên nhau.

Ta gọi các khối đó là những tinh thể. Ta phân biệt ba loại tinh thể:

 1. Tinh thể ion:  Khi bị nóng chảy hay khi tan trong nước chúng bị phân li thành các ion dương và ion âm tự do nên các hợp chất ion ở trạng thái nóng chảy hay trạng thái dung dịch đều có tính dẫn điện.

2. Tinh thể nguyên tử: Liên kết cộng hóa trị bền nên các tinh thể nguyên tử đều có độ cứng lớn, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.

3. Tinh thể phân tử: Lực hút giữa các phân tử rất yếu nên tinh thể phân tử không bền, nên nhiệt độ nóng chảy thấp và có thể bị thăng hoa.

Các vật thể rắn trong thiên nhiên hầu hết đều có cấu trúc tinh thế. Thể khí, thể lỏng và các vật chất phi tinh thể (như chất rắn vô định hình) trong một số điều kiện thích hợp cũng có thể chuyển biến thành tinh thể (ví dụ tinh thể lỏng).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *