TÍNH
GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC (CUNG)

Nội
dung bài giảng

I.      Tóm tắt lý thuyết tính giá trị lượng giác của một góc (cung)

           –       Các vấn đề
cung lượng giác:

         + Cho
biết sin
a,
tính cos
a,
tan
a,
cot
a

         + Cho
biết cos
a,
tính sin
a,
tan
a,
cot
a.

         + Cho
biết tan
a,
tính sin
a,
cos
a,
cot
a.

         + Cho
biết cot
a,
tính sin
a,
cos
a,
tan
a.

           –     Các ví dụ
minh họa lý thuyết.

II.   
Bài
tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số
bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

III.  
Bài
tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị
làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *